تازه ترین برنامه

Last Program Fr

اجدد برنامج

Toutes les activités culturelles, télévisées, radiophoniques de David ABBASI sont bénévoles , nous avons besoin de votre aide, envoyez nous vos petits ou grand Dons par la poste ou par paypal :  institut@awesta.net

Institut Awesta  66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France

France-Opinion.Info   Shahré Farang Paris Institut Awesta  66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France  Tel +339 73 18 18 18

La laïcité repose sur trois principes et valeurs : la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public

\PersianCnn & MehrTv, Radio AvaIran & plus de 10 chaîne de Radio & Télévision  en 4 Langues

 Here you watch our TV in PERSIA

مهربان یار مهر تی وی را به پارسی می بینید

هر اورمزد شید یعنی پنجشنبه ها از ساعت پانزده به هنگام پاریس و شش بامداد لس آنجلس و هفده و نیم ایران ما را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر جهان ببینید

 

 

این شماره بینندگان تا به امروز میباشد

 

 
Last Program تازه ترین برنامه
Book سفارش کتاب
Agenda 7000 سالنامه آریایی
Bilan 40 years بیلان چهل ساله
Already Organized برگزار کرده ایم
Institut AWESTA شهرفرنگ پاریس
David Page سیاوش اوستا
Persian Marriage عروسی آریایی
Nos Journeaux نشریات ما
Perses à Paris ایرانیان فرانسه
Omar Khayyam-2 - 3 سرگذشت عمر خیام
Hafez سرگذشت حافظ
ZartoshtiAn الزرادشتی الجدید
TV5 & David تلویزیون فرانسه و ما
Adyan Iran ادیان ایران
Radio USA رادیو امریکا
VOA luna Shad صدای امریکا با لونا
Zartosht.Fr زرتشتی شویم
France Opinion

فرانس اوپینیون

Grand Prix Humanitaire

جوایز نشانها

   
   

   

@Zartoshtjahani @ZartoshtJahani
  شهرفرنک
   
   
   
   
   
سرگذشت فردوسی

الجندی المجهول

دکترکوروش آریامنش با سربی
  فیلم محسن با لونا شاد
 

 

   
   
مهربان یار گرامی توجه بفرمایید که در حال بازسازی این برگ هستیم لذا همه کلیک ها کار نمیکند و تا چند روز آینده همه چیز روبراه خواهد شد  با سپاس از مهرتان

français پارسی

نبذه عن حياة " سياوش أوستا "

     
Tv in ARABIC Tv En Français الزرادشتی الجدید مع الاستاذ سیاوش افیستا
     
 
     
Tv in English Weding Tv تلویزیون عروسی العربیه تقدم  ادیان ایران و شعوبها مع الاستاذ سیاوش افیستا و الآخرین
     
 
     
Ferdovsi TV Omar Khayyam Tv بانوراما    منتهی الرمحی تحکی مع الاستاذ سیاوش افیستا
     
 
     
Zartosht Tv Mehr Tv 3 France Tv  التلفزیون الفرنسی یحکی عن الاستاذ سیاوش افیستا
 
 
 
 
 
Mehr Tv 2 Golpa Tv Zartosht Jahani Tv
     
Safdari Tv BEBE Tv Radio Soleil de Perse FR
     
 
     
Concert TV Radio AvaIran Radio Musicale
   
 
 
Homeyra TV